Algemene huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Verhuur

Art. 1: Alle verhuringen, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, door de huurder gekend en aanvaard; uitsluitende voorwaarden van de huurder worden niet aanvaard.

Art. 2: Alle verhuurde goederen zijn en blijven het exclusieve eigendom van FavoRent.

Art. 3: Het is de huurder niet toegelaten het gehuurde goed onder te verhuren, mits de huurder toestemming heeft verkregen van FavoRent.

Art 4: Bij het niet naleven van de richtlijnen door de huurder heeft FavoRent het recht het contract ter plekke te beëindigen.

Art. 5: De verhuurder zal steeds het recht hebben om de gehuurde goederen, indien nodig, te vervangen door gelijkwaardige.

Art 6: Bij overmacht kan de verhuurder het contract eenzijdig beëindigen zonder kosten voor de verhuurder.

Art. 7: Alle gebruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zijn uitsluitend ten laste van de huurder.

Art. 8: Indien de huurder de huurovereenkomst annuleert, wordt er voor de annulering 50% van de totale factuur in rekening gebracht mits schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 9: De betaling van de huurprijs inclusief borg dient contant te worden voldaan bij aflevering of ophalen van de gehuurde goederen, mits anders is overeengekomen. De betaalde borg ontvangt u bij retournering contant terug.

Art. 10: De afgesproken huurperiode kan niet stilzwijgend worden verlengd.

Art 11: Als de huurder bij aflevering of tijdens het gebruik een gebrek vaststelt aan een van de gehuurde goederen, dient hij dit onmiddellijk te melden aan FavoRent op telefoonnummer 0640897788, of mail naar info@favorent.nl. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen cq verrichten.

Art. 12: Het is niet toegestaan de verhuurde goederen te beplakken, te beschrijven enz. In dit geval wordt de borg ingehouden.

Art. 13: Na afloop van de huurperiode brengt de huurder het gehuurde artikel weer op de afgesproken tijd retour. Bij te laat retourneren berekenen wij de daghuur aan u door.

Art. 14: Bij het niet juist inleveren van materiaal (slecht opgevouwen, vies of nat materiaal) worden opbergkosten/schoonmaakkosten in rekening gebracht (€25,00 exl. btw).

Veiligheid

Art. 15: De huurder dient zelf zorg te dragen voor een veilig terrein cq de ruimte waar de gehuurde goederen geplaatst dienen te worden. Tevens dient er voldoende elektrische capaciteit ect. aanwezig te zijn voor de benodigde apparatuur ten bate van de gehuurde goederen. Als FavoRent het terrein c.q de ruimte bij aflevering van de gehuurde goederen als onveilig beoordeelt, zijn wij genoodzaakt het contract eenzijdig te beëindigen.

Art. 16: De huurder heeft de plicht bij harde wind (boven windkracht 5), neerslag, en iedere andere onveilige situatie de gehuurde goederen binnen te halen.

Art. 17; De kinderen mogen niet met schoenen, eten, drinken, water, en scherpe voorwerpen op de opblaasattracties spelen. Dit om schade aan de opblaasattracties en lichamelijke schade te voorkomen. Tevens is het ten strengste verboden om op de wanden en daken van de opblaasattracties te klimmen.

Aansprakelijkheid

Art. 18: De huurder is steeds aansprakelijk voor diefstal en voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook moge ontstaan zijn, uitgezonderd normale slijtage. In dit geval worden de kosten op de huurder verhaald.

Art.19: FavoRent is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen ten gevolge van het gebruik van het gehuurde materiaal. Het gebruik is geheel op eigen risico.